Dobrá Vína - víno, eshop, prodej, obchod, moravská, francouzská vína - Dobrá Vína new

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů


1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679     o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost DOBRÁ VÍNA s.r.o., IČO: 271 24 908, se sídlem Ke Koh-i-nooru 472/21, Stodůlky, Praha 5, PSČ     155 00, sp. zn. C 98143 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce”) a jako Správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Zákazník“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracovávány jsou pouze osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s využíváním Vámi vyžádaných a mnou poskytovaných služeb v rámci objednávky předplatného některého z našich titulů. Jedná se tak nejčastěji o tyto údaje:

a)  jméno, příjmení a titul,
b)  datum narození a případně i rodné číslo,
c)  adresa trvalého pobytu, případně adresa bydliště a doručovací adresa,
d)  identifikační číslo a daňové identifikační číslo podnikatele,
e)  adresa sídla podnikatele,
f)  e-mail, případně i identifikátor datové schránky,
g) telefon,
h)  předmět objednávky (specifikace zboží názvem a případným doplňkem, množstvím, cenou v členění bez DPH, DPH a včetně DPH),
i)  fakturační údaje včetně variabilního symbolu, bankovního spojení Zákazníka, výše úhrady, datum přijetí úhrady,
j)  IP adresa,
k)  soubory cookies (v případě online služeb), 
l)  další nebo jiné online identifikátory a
m)  další údaje poskytnuté dobrovolně Zákazníkem za účelem řádného poskytnutí služeb či poskytnutí lepších služeb.

Na svých webových stránkách užíváme JavaScript, který je součástí zdrojového kódu webových stránek. Pomáhá nám rozpoznat, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy – napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení.

Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě (zejména Google Analytics, Sklik, Adwords apod.).

3. Proč osobní údaje zpracováváme a na jakém základě?
I.       Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
a)  plnění smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)  GDPR,
c)  zpracovávat osobní údaje Zákazníka na základě plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona (například archivace účetních záznamů, plnění povinností vyplývajících z vydaných pravomocných individuálních právních aktů, plnění zákonem uložených oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci), a to i bez souhlasu Zákazníka,
d) oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR.
II.     Účelem zpracování osobních údajů je:

a)  poskytnutí údajů o Zákazníkem poptávaném zboží a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a Zákazníkem,
b)  při poskytnutí služeb jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro včasné nebo řádné poskytnutí služeb, včetně dodání zboží; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
c)  zlepšení kvality našich služeb,
d)  případné zobrazování nabídek a obchodních sdělení na základě zájmů Zákazníka,
e)  k zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám Zákazníka,
f)  provádění analýz a měření využití služeb nabízených a poskytovaných Správcem.
Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Kdo bude mít přístup k údajům Zákazníka a jak dlouho?
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Partneři, kterým data Zákazníka svěřujeme, jsou rovněž schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k  údajům Zákazníka či k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k  osobním údajům Zákazníka v nezbytném rozsahu, jsou:

a)  osoby podílející se na poskytnutí služeb nebo s poskytnutím služeb přímo souvisejících (např. soudní znalci, tlumočníci, překladatelé, advokáti, účetní, auditoři, daňoví a jiní poradci, soudy, státní, správní orgány a orgány veřejné správy, a podobně) a na realizaci plateb,
b)  osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů,
c) osoby, které pro Správce zajišťují zabezpečení a integritu našich služeb, technický provoz určité služby, provozovatelé technologií a další služby, které využívá v souvislosti s provozováním webových a dalších služeb,
d)  provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
e)  při založení opakované platby budou platební údaje Zákazníka uloženy také na straně příslušné platební brány či banky,
f)  smluvní dopravci za účelem doručování zásilek.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země. Veškerá data jsou ukládána na území zemí EU, nebo zemí, které jsou EU ustanoveny jako bezpečné.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

5. Jsou osobní údaje Zákazníka v bezpečí?
K ochraně osobních údajů přistupujeme s maximální obezřetností a využíváme dostatečné zabezpečení.

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními technologiemi a postupy, které průběžně kontrolujeme a aktualizujeme. Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů Zákazníka je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a webovými stránkami Správce šifrovány.

E-mailová korespondence není bezpečnou formou komunikace, což Zákazník bere na vědomí. Správce umožní takovou komunikaci rovněž šifrovanou, avšak pouze za předpokladu, že Zákazník disponuje takovým technickým řešením, které takový druh komunikace umožňuje i jemu.

6. Lze zpracovávat osobní údaje Zákazníka i bez jeho souhlasu?
Osobní údaje Zákazníka může Správce zpracovávat i bez souhlasu Zákazníka. Zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů. Jedná se o případ, kdy jsou osobní údaje Zákazníka nezbytné:

a)  pro splnění všech povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem,
b) pro splnění všech obecně závazných právních předpisů (a v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání souhlasu Zákazníka),
c)  zpracování, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (např. k zajištění bezpečnosti webů).
 

7. Jaká práva má Zákazník v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Zákazník bere na vědomí, že není povinen jakékoliv údaje Správci poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí údajů̊ však nebude Správce schopen Zákazníkovi dodat zboží.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně̌ fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů̊ a o volném pohybu těchto údajů̊ a o zrušení směrnice 95/46/ES má Zákazník právo u Správce:

a)  požadovat přístup k osobním údajům, které o Zákazníkovi zpracovává a získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
b)  požadovat opravu svých osobních údajů̊, pokud jsou nepřesné a požadovat výmaz osobních údajů̊ v určitých případech,
c)  požadovat omezení zpracování svých údajů̊,
d)  získat osobní údaje, které se jej týkají ve strukturovaném, běžně̌ používaném a strojově̌ čitelném formátu, a předat je jinému správci,
e)  vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
f)  být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech a
g)  další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Každé z těchto práv může Zákazník uplatnit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Pokud Správce obdrží takovou žádost, bude Zákazníka informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě̌ do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě̌ potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva (2) měsíců. Každý uživatel využívající služby Správce má možnost získat přehled veškerých osobních údajů, které o něm Správce eviduje.

V případě nevyhovění žádosti Zákazníka, je Správce povinen informovat Zákazníka bezodkladně̌ a nejpozději do jednoho měsíce od doručení o důvodech nepřijetí opatření. V určitých případech, kdy bude žádost Zákazníka nepřiměřená nebo nedůvodná (zejména v případech kdy se žádost nepřiměřeně opakuje), není Správce podle Nařízením povinen zcela nebo z části takové žádosti vyhovět. V takových případech může Správce stanovit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Zákazník, jako subjekt údajů, má vždy právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů̊.

Pokud Správce obdrží žádost Zákazníka, avšak pojme důvodné podezření či pochybnost o totožnosti žadatele, je oprávněn žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

V případě̌, kdy se Zákazník domnívá, že Správce zpracovává osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje práva Zákazníka, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů̊ či má právo požádat o soudní ochranu. 

8. Jak můžete kontaktovat Správce?
V případě̌ jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním sdělení Správce, jej můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@dobravina.cz nebo na tel. čísle +420 733 552 823. Požadavek je rovněž možné řešit korespondenční cestou na sídle správce: DOBRÁ VÍNA s.r.o., Ke Koh-i-nooru 472/21, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00.

Tyto zásady byly vypracovány dne 24. 5. 2018 a nabydou účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

Zpět na výpis
Interaktivní výběr
Pomoc s výběrem+

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

24.9. 2019 - Výběr z italských vinic
5. 9. 2019

24.9. 2019 - Výběr z italských vinic

Přesuňte se s námi prostřednictvím degustace krásných vín z italských vínic Alto Adige, Piemonte, Toskánsko, Friuli, Veneto. doplněných čtyř chodovým menu vytvořeným z vybraných italských delikates a specialit do atmosféry podzimní prosluněné Itálie.

Degustaci zahájíme na zahradě efektní sabráží Prosecca naší historickou šavlí.
Nenechte si ujít krásný podzimní večer s Dobrými víny!

9.10. 2019 - Vína z regionu Alsasko
8. 9. 2019

9.10. 2019 - Vína z regionu Alsasko

Ochutnejte vína z vinařského regionu Alsasko z úpatí pohoří Vosges. Vína z prudkých strání a skal s výjimečným mikroklimatem. Vína ze světa jednoodrůdových produkcí.

Představíme vám vína z rodinných vinařství Paul Ginglinger, Philippe Zinck a Bernard Becht. Vše v propojení s naším degustačním menu.

18.10. 2019 - Velká podzimní degustace 77 vzorků
10. 9. 2019

18.10. 2019 - Velká podzimní degustace 77 vzorků

S radostí vás zveme na naší tradiční velkou podzimní degustaci za účasti vinařů z Francie a Itálie, na které budete mít možnost degustovat tradičních 77 druhů vín. Je to unikátní příležitost vybrat si pro vás ta nejlepší vína na zimní večery i vánoční svátky.

Je pro vás připravena ochutnávka vzorků ze všech koutů Francie a Itálie za účasti vinařů z obou zemí, kteří budou svá vína osobně prezentovat. Ochutnáte jak stálice našeho sortimentu, tak i některá vína z nově zařazených vinařství.

K dispozici bude průřez produkcí všech významných, francouzských vinařských oblastí. Ochutnáte vína z Burgundska, Loiry, Bordeaux a také vína ze svahů jižní i severní Rhôny, dále vína z prosluněné oblasti Languedoc- Roussillon a nezapomeneme ani na vína ze Savojska a Alsaska. Italská vína budou zastoupena vzorky ze známých regionů jako je Toskánsko a Piemonte nebo Veneto, Trentino-Alto Adige a Collio-Friuli.

Opět jsme pro vás připravili bohatý raut plný delikates, které určitě skvěle podpoří degustační zážitky. Přijďte poznat další z řad světově oceňovaných vinařů a dozvědět se mnoho detailů o vínech, které máte rádi přímo z první ruky!

Po celou dobu konání akce bude možnost posezení v degustačním sále nebo na venkovní terase či u ohně přímo na zahradě. Výjimečná atmosféra bude dokreslena živým hudebním vystoupením.

21.11. 2019 - Beaujolais  Nouveau  2019
12. 9. 2019

21.11. 2019 - Beaujolais Nouveau 2019

Přijďte s námi složit poctu krásnému tradičnímu francouzskému svátku Beaujolais nouveau a přivítat nejen první posly letošní sklizně, ale obdivovat i další vína, která vznikla v této lokalitě a která jsou již vyráběna tradiční metodou a mají za sebou delší proces zrání než jejich proslulý předvoj.

KAM DÁL?